لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Alphabet Adventure on "A" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
Buried Treasure on "B" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
Crazy-Cool Adventure on "C" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Daring Adventure on "D" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
An Exhilarating Expedition on "E" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Fantastic Adventure on "F" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Grand Adventure on "G" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Hidden Treasure on "H" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
An Incredible Adventure on "I" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Joyful Journey on "J" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Kickin' Adventure on "K" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Looney Adventure on "L" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Magical Adventure on "M" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A New Adventure on "N" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
An Outstanding Adventure on "O" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Delicious Prize on "P" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Quirky Quest on "Q" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Race to Find Treasure on "R" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Spectacular Adventure on "S" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Terrific Adventure on "T" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
An Unbelievable Adventure on "U" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Valorous Voyage on "V" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
A Whimsical Adventure on "W" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:
An Exciting Expedition on "X" Island
1401-09-27 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن Captain Seasalt

کارتون Captain Seasalt and the ABC Pirates درباره کاپیتان Seasalt و گروه دزدان دریایی کنجکاوش است که تا آخر این مجموعه 26 جزیره الفبا (به تعداد کل حروف الفبای انگلیسی) را کشف می کنند. در این مجموعه آمریکایی که مناسب رده سنی 4 سال به بالا است، تمام الفبای انگلیسی به همراه واژه های مختلف به کودکان آموزش داده می شود و بدین ترتیب دایره لغات انگلیسی آنها افزایش می یابد.