لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01-Part1-Banana_Dog_Book_Boots_Bike
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S01-Part2-Duck_Cup_Bus_Peas_Hat
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S01-Part3-Worm_Boat_House_Lion_Apple
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S01-Part4-Ball_Mouse_Beans_Car_Bed
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S02-Part1-Hair_Bowl_Whale_Bee_Moon
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S02-Part2-Nose_Bird_Bath_Monkey_Bubble
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S02-Part3-Cat_Tummy_Bag_Tree_Cloud
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S02-Part4-Feet_Goat_Key_Flower_Kite
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S03-Part1-Cake_Fish_Top_Teddy_Rocket
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S03-Part2-Coat_Yo-Yo_Mango_Digger_Donkey
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S03-Part3-Train_Socks_Cow_Swing_Egg
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:
S03-Part4-Shoes_Milk_Plane_Tiger_Drum
1401-12-15 تاریخ بار‌گذاری:

درباره کارتون Yakka Dee

یاکادی یک مجموعه کارتونی شاد و تعاملی بریتانیایی با هدف آموزش واژگان انگلیسی به کودکان ست. هر قسمت از این مجموعه بر روی یک کلمه تمرکز دارد و با حالت تعاملی که دارد، موجب به حرف آمدن کودکان و افزایش دایره لغات کودکان می‌شود.
همچنین انیمیشن Yakka Deeبه بالا رفتن هوش شناختی کودکان نیز کمک می کند. این کارتون جذاب و آموزنده برای رده سنی 1 سال به بالا مناسب است و لهجه بریتیش دارد. البته توجه کنید که کودکان زیر 2 سال به صورت صوتی از این مجموعه باید استفاده کنند.